جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

کار در تشکیلات باید آهنگ عبادت داشته باشد.

"شهید مظلوم دکتر بهشتی"