شورای مرکزی

انتخابات سالانه شوری مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه روز سه شنبه 11 اسفند 94 برگزار گردید که اسامی اعضای شورای مرکزی وهیئت نظارت  به شرح زیر می باشد:

   شورای مرکزی:

1.سجاد ترابی

2.علی اجاقی

3.علی خرقانی

4.سوران صالح زاده

5.محمدرضا بهکام

6.محمد حسین ابراهمیان

7.خانم عزیزپور

8.خانم محمدی

9.

هیئت نظارت:  

1.سجاد رحیمی

2.علی نجفی