جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
روابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان
1 نظر

معرفی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

معرفی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 76 تاسیس شده است و به عنوان یک تشکل ولایی انقلابی در عرصه جنبش های دانشجویی است